Tarihçe
 

İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi ve bağlı birimleri 20 Temmuz 1982 tarih 41 sayılı kanun hükmünde kararname ve bu kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 30 Mart 1983 tarih 2809 sayılı yasa ile Yıldız Üniversitesi adı ile kurulmuştur. Kurulan üniversite bünyesinde Fen Edebiyat Fakültesi de yer almıştır. Fakülte 1983 yılında Şişli – Çağlayan yerleşkesinde eğitim öğretim sunmaya başlamıştır. Davutpaşa  Kampüsünün  Üniversiteye tahsis edilmesiyle birlikte Fen Edebiyat Fakültesi 2000 yılında tarihi kışla binasına taşınarak bu kampüsteki ilk Fakülte olmuştur. 2009 yılında birkaç bölümüyle kısmen, 2013 yılında ise büyük oranda yeni binada faaliyet göstermektedir.

 

Fen Edebiyat Fakültesi aşağıdaki Bölümlerden oluşmaktadır:

 

1)      Kimya Bölümü

2)      Matematik Bölümü

3)      Fizik Bölümü

4)      İstatistik Bölümü

5)      Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

6)      Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

7)      Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

8)      Tarih Bölümü

9)      İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü

10)    Felsefe Bölümü

11)    Sosyoloji Bölümü

 

KİMYA BÖLÜMÜ

 

Kimya Bölümünün ilk çekirdek kadrosu İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Temel Bilimler Bölümü Kimya Kürsüsünde oluşturulmuştur. 1982 yılından bu yana YÖK kararı ile yeni üniversiteler yasası çerçevesinde Yıldız Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Kimya Bölümü dinamik öğretim kadrosunu sürekli güçlendirerek, eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetlerini; modern laboratuvar olanakları, teknik donanımı ve fiziksel alt yapısıyla devam ettirmektedir. 2000 yılına kadar eğitim-öğretim faaliyetlerini, geçmişte Galatasaray Mühendislik Fakültesi adıyla anılan Şişlideki binasında sürdürmüş, bu tarihten sonra Fen-Edebiyat Fakültesi içerisinde yer alan diğer bölümlerle birlikte, Davutpaşa Yerleşim Birimine taşınmıştır.

Kimya Bölümü; lisans öğrenimini Fizikokimya, Organik Kimya, Anorganik Kimya, Analitik Kimya ve Biyokimya Anabilim Dallarında çeşitli temel kimya dersleriyle ve Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak da aynı isimli programlarda yüksek lisans ve doktora çalışmalarını sürdürmektedir.

Kimya Bölümü; eğitim-öğretim alanında ders içeriklerini bilimsel çalışmalara bağlı olarak güncelleyerek ve bilimsel faaliyetlerini büyük bir hızla sürdürerek; kaliteli, çağdaş, yeni açılımlara ışık tutan Bilim Adamları ve sanayinin ihtiyaç duyduğu Kimyagerleri yetiştirmektedir.

 

MATEMATİK BÖLÜMÜ

 

Matematik Bölümü; 1984 yılında öğretime başlamıştır. 2012 yılından bu yana II. Öğretim programı da bulunmaktadır. Lisans öğretimi vermesinin yanı sıra tüm Üniversiteye servis dersi hizmeti de sunmaktadır. Ayrıca yüksek lisans ve doktora programları olan bölümde; Topoloji, Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik, Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Cebir ve Sayılar Teorisi, Uygulamalı Matematik ve Geometri olmak üzere altı anabilim dalı bulunmaktadır.

 

FİZİK BÖLÜMÜ

 

Fizik Bölümü günümüzdeki durumuna gelinceye kadar Üniversitemizin gelişimine paralel olarak çeşitli aşamalardan geçmiştir. 


İstanbul Teknik Okulu Dönemi (1937-1969)

Bu dönemde Mühendislik bölümleri bünyesinde oluşan Fizik Kürsüsü ,kendi dalında Türkiyede ilk defa öğretime başlayan (1949) Harita ve Kadastro Mühendisliğine bağlanmıştır. Fizik Kürsüsünde Prof. Dr. A. Bedi ILGIM önderliğinde Temel Fizik derslerinin yanında ihtisas programında Modern Fizik dersi açılmıştır.

İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi Dönemi (1969-1982)

Bu dönemde Fizik Kürsüsü Temel Bilimler Bölümüne bağlı olarak ,Mühendislik Lisans ve Lisansüstü öğrencilerine ve Akademiye bağlı okulların öğrencilerine Temel Fizik, Modern Fizik,Ölçme Fiziği,Atom ve Molekül Fiziği gibi dersler verilmiştir.

Yıldız Üniversitesi Dönemi (1982-1992)

Fen-Edebiyat Fakültesinin kurulmasıyla bu Fakülte’nin yapısı içinde1982 yılında Fizik Bölümü Yıldız-Beşiktaş’da kurulmuş ve1983 yılından itibaren Fizik lisans eğitimine başlanmıştır.Lisans programının yanı sıra Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak yüksek Lisans ve Doktora eğitimi verilmeyede başlanmıştır.1985 yılında Fizik Bölümü Beşiktaş’tan Şişli Yerleşim Birimi’ne taşınmıştır.


Yıldız Teknik Üniversitesi Dönemi (1992- )

Fizik Bölümü 2000 yılında Şişli Yerleşim Birimi’nden Davutpaşa Yerleşim Birimi’ne taşınmıştır.O tarihten itibaren, Fizik Bölümü Davutpaşa Yerleşim Birimi’nde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

Fizik bölümünde; temel ve uygulamalı fizik dallarında öğrenim, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Araştırmada, geliştirmede ve teknoloji üretiminde katkısı olacak düzeyde, laboratuar deneyimi ve bilgi donanımı olan fizikçiler yetiştirmek amaçlanmıştır. Üniversitemizde uygulanan öğretim modelinde Fizik Bölümü öğrencilerinin çift anadal öğrenimi yapma olanağı vardır. Bölümün Yüksek Lisans ve Doktora programları bulunmaktadır. 

 

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

 

1990 yılında 4 yıllık lisans öğretimine başlamış olan bölümümüz 2002 yılında yüksek lisans ve 2011 yılında doktora öğretimine başlamıştır. Uygulamalı ve teorik istatistik anabilim dalları bulunmaktadır. İstatistik Bölümünde öğrenim dili Türkçe olup, yabancı dil hazırlık sınıfı ve ara sınıflarda öğretilmektedir. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler Türkiye İstatistik Kurumu, Devlet Planlama Teşkilatı, piyasa ve kamuoyu araştırma şirketlerinde, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, bankalar, sigorta şirketleri, laboratuvarlar, çeşitli firmaların insan kaynakları ve bilgi işlem departmanlarında çalışma imkanlarına sahiptir. Ayrıca Bölümümüzde belli not ortalamasının üstünde olan öğrenciler çift lisans yapabilmektedir.

 

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ

 

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü 1992 yılında kurulmuştur. Türkiye'de mütercim-tercümanlık alanında lisans düzeyinde Fransızca eğitim veren ilk kurumdur. Fransızca Mütercim Tercümanlık Programı; dört yılın sonunda sözlü çeviri, yazınsal çeviri ve teknik çeviri alanlarında çalışabilecek çevirmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölüme alınan öğrencilerde iyi derecede Fransızca bilgisi aranmaktadır. Ayrıca dört yıllık lisans eğitimi boyunca Fransızcanın yanında, İngilizce, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca dillerinden ikisini öğrenme olanağı sunmaktadır. Bölümümüzün Yüksek Lisans Programı 1998 yılında açılmıştır. 2007 yılında, bölümümüz bünyesinde 'Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim Doktora Programı' yürütülmeye başlamıştır.

 

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ

 

Bölümümüz 1999 yılında Biyoloji Bölümü olarak açılmış ve aynı yıl Yüksek Lisans öğretimine başlamıştır.  Lisans Programı bulunmayan Biyoloji Bölümü'nün adının 2012 yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik  olarak değiştirilmesiyle birlikte aynı yıl Lisans Programı da açılmıştır. Genel Biyoloji ve Moleküler Biyoloji olmak üzere iki anabilim dalı bulunmaktadır. Mevcut olan Yüksek Lisans Programını adı da "Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Programı" olarak değiştirilmiştir. Moleküler Biyoloji ve Genetik  Doktora Programı 2012- 2013 bahar döneminde öğrenci almaya başlamıştır. 

 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

 

Bölümümüzün kuruluşuna 1999 yılında karar verilmiş, 2002-2003 eğitim-öğretim yılında Eski Türk Dili, 2004-2005 eğitim-öğretim yılında Türk Edebiyatı alanlarında yüksek lisans programları, 2005-2006 eğitim-öğretim yılında ise Türk Dili ve Edebiyatı lisans programı başlamıştır.

 

Türk Dili ve Türk Edebiyatı anabilim dallarından oluşan bölümde; tarihî dönem Türk dillerine (Eski Türkçe, Karahanlıca, Eski Osmanlıca vb.), Türkçe dilbilgisine; dilbilimine; Osmanlı dönemi Türk edebiyatına; Tanzimat'tan günümüze tüm yönleriyle modern Türk edebiyatına; halk edebiyatına ve mesleki İngilizceye yer verilmektedir.

 

Dört yıllık eğitimini tamamlayan öğrenciler toplam 162 kredi ile mezun olacaktır. Bölümümüz, öğrencilerine çalışmalarında karşılaştırmalı ve disiplinlerarası bir bakış açısı kazandırmak amaçlanmaktadır.

 

TARİH BÖLÜMÜ

 

Tarih Bölümü T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 22.09.1982 tarih ve 3939 sayılı yazısı ile kurulmuştur.

 

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 

Yıldız Teknik Üniversitesi, 2003–2004 akademik yılından başlayarak, modern eğitim sistemi içinde dünyada yaygınlık kazanmakta olan ve ülkemizde de uygulamasını  değişik örnekleriyle gördüğümüz bir genel eğitim programını uygulamaya koymuştur.

 

2003-2004 Akademik yılında Rektörlük bünyesinde uygulamaya konulan ve YTÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü  tarafından koordine edilen genel eğitim programı Temmuz 2006 tarihinde kurulan İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü bünyesinde toplanmıştır.

 

Bölümümüz lisans öğrencileri için sunduğu Zorunlu Temel Kültür (Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler) ve Üniversite Seçimlik derslerinin yanı sıra 2010-2011 eğitim yılında itibaren % 70 İngilizce ağırlıklı Lisansüstü programını da başlatmıştır.

 

FELSEFE BÖLÜMÜ

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 2010 yılında kuruldu. Kuruluş amacı, sürdüreceği eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleriyle rasyonel-eleştirel bilgiye duyulan ihtiyacın bilincine varılmasını sağlamak ve müspet her türlü gelişime azami katkıda bulunduğu bütün dünyada ispatlanmış olan felsefe disiplininin ülkemizde de etkili bir konuma gelmesine katkıda bulunmaktır. Bölümde akademik programlar yüksek lisans ve doktora olmak üzere iki sınıfta toplanmaktadır. Öğretim dili Türkçe ise de  bölümümüzde bazı dersler İngilizce olarak verilmektedir. Tezler her iki dilde de yazılabilir.

 

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

 

Henüz yeni kurulmuş ve akademik tecrübe açısından genç denilebilecek bir bölüm olan Sosyoloji Bölümü 2014-2015 eğitim yılı içerisinde yüksek lisans eğitimi vermeye başlamıştır.  Yanı sıra araştırma ve yayın performansı açısından sahip olduğu şart ve imkanlara kıyaslandığında bölümümüz üstün bir performans göstermektedir. 2015-2016 eğitim yılı itibariyle  eksik yönlerini gidererek ve kuvvetli yönlerimizi geliştirerek daha da üstün bir performansla akademik dünyaya hem eğitim hem de araştırma alanlarında nitelikli hizmet sunmaktadır.